Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 18.1.2018
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.2230USD   25.516CZK   0.88860GBP   308.75HUF   4.1713PLN   7.4235HRK . . . viac

Slovenčina a čeština - Synchrónne porovnanie s cvičeniami

Slovencina a cestina - Cover Page

Koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia sa v rámci projektu Súčasné česko-slovenské a slovensko-české jazykové kontakty, ktorý prebiehal vďaka podpore nadácie Research Support Scheme Open Society Foundation (č. 118/1998), vytvorili študijné materiály Renovovaný kurz českého jazyka pre Slovákov a Renovovaný kurz slovenskélzo jazyka pre Čechov (K. Musilová, M. Sokolová, D. Slančová, J. Dršatová).

Predkladaný učebný materiál Slovenčina a čeština - Synchrónne porovnanie s cvičeniami nadväzuje jednak na učebnicu M. Sokolovej Český jazyk (1991) a jednak na spominaný výskum a jeho výsledky. Je určený hlavne domácim a zahraničným bohemistom a slovakistom zaujímajúcim sa o druhý jazyk. Nájde využitie na zahraničných slovakistických a bohemistických univerzitných pracoviskách a letných školách slovenského a českého jazyka a kultúry. V príručke sa vychádza zo synchrónneho porovnávania s posilnením všeobecnolingvistického aspektu, pričom sa pamätá aj na slavistické hľadisko. V cvičeniach sú okrem porovnávacích úloh pre obidva jazyky často aj paralelné úlohy určené primárne bohemistom a slovakistom a na precvičovanie javov v druhom jazyku. Možno ich však využiť aj na porovnávanie jazykov.

OBSAH

ÚVOD
1. HLÁSKOSLOVNÉ ZHODY A ROZDIELY SLOVENČINY A ČEŠTINY 7
1.1 ZÁKLADNÁ HLÁSKOSLOVNÁ CHARAKTERISTIKA SLOVENČINY A ČEŠTINY AKO ZÁPADOSLOVANSKÝCH JAZYKOV 7
1.2 SYNCHRÓNNE POROVNAN1E FONOLOGICKÝCH SYSTÉMOV 9
ÚLOHY K 1. LEKCII 14

2. ORTOEPICKÉ A ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY 18
2.1 ZÁKLADNÉ ORTOEPICKÉ ROZDIELY 18
2.2 ZÁKLADNÉ ORTOGRAFICKÉ ROZDIELY 21
ÚLOHY K 2. LEKCII 22

3. MORFONOLOGICKÉ ROZDIELY 31
3.1. ALTERNÁCIE 31
3.2 ODLIŠNÉ ALTERNÁCIE 34
3.3 PREHĽAD TVAROV S ALTERNÁCIAMI 36
ÚLOHY K 3. LEKCII 37

4. VERBÁ 40
4.1 PREHĽAD KONJUGAČNÝCH TYPOV 40
4.2 KONJUGAČNÝ SYSTÉM SLOVENČINY 41
4.3 INDIKATÍV 44
4.4. MPERATÍV 45
4.5 KONDICIONÁL 46
4.6 TRANSGRESÍV 47
4.7. PARTICÍPIÁ A VERBÁLNE ADJEKTÍVA 48
4.8 PASÍVUM 5O
4.9 ČASOVANIE NAJFREKVENTOVANEJŠÍCH SLOVIES 53
4.10 SLOVESNÝ VID 53
ÚLOHY K 4. LEKCII 55

5. SUBSTANTÍVA 61
5.1 ROZDIELY V DEKLINÁCII SUBSTANTÍV 61
5.2 DEKLINAČNÝ SYSTÉM SLOVENČINY 62
5.3 DEKLINAČNÝ SYSTÉM ČEŠTINY 72
ÚLOHY K 5. LEKCII 76

6. ADJEKTÍVA 81
6.1 POROVNANIE DEKLINAČNÉHO SYSTÉMU ADJEKTÍV 81
6.2 GRADÁCIA 84
ÚLOHY K 6. LEKCII 86

7. PRONOMINÁ A NUMERÁLIÁ 89
7.1. PRONOMINÁ 89
7.2. NUMERÁLIÁ 94
ÚLOHY K 7. LEKCII 98

8. NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY 103
8.1 ADVERBIÁ 103
8.2 PREPOZÍCIE 104
8.3 KONJUNKCIE lO5
8.4 PARTIKULY 106
8.5 INTERJEKCIE 107
ÚLOHY K 8. LEKCII 108

9. SYNTAX 112
9.1 OSLOVENIE A VYKANIE 112
9.2 PREDIKÁT 112
9.3 VäZBY SLOVIES 113
9.4 NEGÁCIA 113
9.5 PASÍVNE KONŠTRUKCIE 113
9.6 POSESÍVNOSŤ 114
9.7 KVANTIFIKÁTORY 1l4
9.8 FUNKCIA NIEKTORÝCH ZÁMEN V STAVBE VETY 114
9.9 BEZSUBJEKTOVÉ ŠTRUKTÚRY 114
9.10 SLOVOSLED 115
9.11 HYPOTAxA 115
9.12 ELIPSA 115
ÚLOHY K 9. LEKCII 116

10. SLOVOTVORBA A ROZDIELNA LEXIKA 119
10.1 ZHODNÉ AFIXY 119
10.2 ODLIŠNÉ AFIXY 121
10.3 KOMPOZÍCIA 125
10.4 SKRACOVANIE 126
10.5. SLOVNÍČEK NAJČASTEJŠÍCH SLOVENSKO-ČESKÝCH A ČESKO-SLOVENSKÝCH ROZDIELNYCH VÝRAZOV 126
ÚLOHY K 10. LEKCII 133

11. ŠTÝLOVÁ DIFERENCIÁCIA SLOVENČINY A ČEŠTINY 137

RIEŠENIE VYBRANÝCH ÚLOH 153

LITERATÚRA 167
JAZYKOVÉ PRÍRUČKY, SLOVNÍKY A ĎALŠIE ZDROJE NA ŠTÚDIUM 173
SLOVENSKO-ČESKÝ ZOZNAM TERMÍNOV A SKRATIEK 175

Objednať: Slovenčina a čeština - Synchrónne porovnanie s cvičeniami (Vypredané).
12. 11. 2008   
OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina a čeština - Synchrónne porovnanie s cvičeniami (Vypredané)
Cena: 9,49 EUR
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 1.
Rok vydania: 2005
Počet strán: 179
Mäkká väzba
Rozmery: 21 x 29,5 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.