Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine

História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine - obálka

Slovenská menšina na Zakarpatsku je súčasťou multietnického spoločenstva, ktoré je výsledkom niekoľkostoročného navrstvovania etnicky, konfesionálne a sociálne rôznorodých skupín obyvateľstva v procese živelných či usmerňovaných osídľovacích vĺn, prichádzajúcich do tohto priestoru Európy.

V slovenskej odbornej literatúre, na rozdiel od iných menšín žijúcich mimo územia Slovenska, bola Slovákom na Zakarpatsku venovaná oveľa sporadickejšia pozornosť. Monografia má jasne formulovaný cieľ - vyplniť túto medzeru. Na jednej strane poskytuje a sprostredkúva základné zozbierané, analyzované a interpretované fakty z histórie, jazyka, náboženstva, vzdelávania a osvety, tradícií a spôsobu života zakarpatských Slovákov, a tým na druhej strane poukazuje na život, spoločenský status a podobu slovenskej menšiny na Ukrajine, na jej národnú a kultúrnu identitu v jednotlivých etapách historického a spoločenského vývinu.

Autorka Mgr. Zdenka Bolerácová, PhD. sa téme predkladanej monografie systematicky venovala niekoľko rokov a práca je výsledkom štúdia širokého spektra domácej i zahraničnej literatúry, bohatého dokumentárneho materiálu z rôznych archívov, ako aj dobovej tlače.

Podkarpatská Rus ako súčasť ČSR - z publikácie História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine

OBSAH

PREDHOVOR 6

ÚVODOM 7
Aktuálnosť témy 7
Ciele práce 9
Metodika výskumu 11
Pramene štúdia a predchádzajúce výskumy 12
Metodologické východiská I2

MIESTO SLOVÁKOV V ETNICKOM ZLOŽENÍ PODKARPATSKEJ RUSI 22
Podkarpatská Rus v historickom kontexte 22
Vývoj osídlenia a národnostné pomery na Podkarpatskej Rusi 23
Slovensko-rusínske národnostné vzťahy 29
Príčiny a motivácie slovenského vysťahovalectva 36
Vývin a formovanie slovenskej minority 40

MIESTO SLOVENSKEJ KULTÚRY V KULTÚRE PODKARPATSKEJ RUSI V 20. - 30. ROKOCH 20. STOROČIA 44
Všeobecná charakteristika podmienok rozvoja kultúry v historickom kontexte 44
Sféry kultúrneho života Podkarpatskej Rusi 45
Vzdelávanie na Podkarpatskej Rusi v 20.-30. rokoch 48
Kultúme spolky na Podkarpatskej Rusi a ich prínos 56
Rozvoj vedy 60
Literatúra na Podkarpatskej Rusi 61

SLOVENSKÉ KULTÚRNE JADRO - PRVKY A PREJAVY ETNICKEJ A KULTÚRNEJ IDENTITY SLOVÁKOV NA UKRAJINE 63
Slovenské nérečia 63
Socio-profesijná štruktúra obyvateľstva 68
Slovenská rodina, jej tradície a zvyky 74
Konfesionálna štruktúra obyvateľstva, jeho náboženské obrady a jazyk 80
Pôsobenie slovenskej osobnosti na Podkarpatskej Rusi 86
Pričiny úpadku slovenskej kultúry 89

REVITALIZÁCIA SLOVENSKEJ MENŠINY PO ROKU 1989 94
Zmeny národnostnej politiky v prvej polovici 90. rokov 94
Spolkový život 95
Situácia v menšinovom školstve 97
Slovenská menšinová kultúra a jej organizačné formy 98
Kresťanský a duchovný život Slovákov 102
Osobnosti slovenskej menšiny v súčasnosti 105
Lokalizácia slovenskej menšiny v 90. rokoch - najvýznamnejšie centrá 109

ZÁVER 122
ILUSTRÁCIE A PRÍLOHY 127
LITERATÚRA A PRAMENE 133
BIBLIOGRAFIA A PRAMENE 137
RECENZIE 139
Doc. PhDr. Anna Fischerová, PhD. 139
Prof. Svetlana Medviď-Pachomovová, DrSc. 139
PhDr. Mojmir Benža, PhD. 141

OBJEDNAJTE TU:Order
História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine - vypredané
Autor: Zdenka Bolerácová
Cena: 7.63 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: Matica slovenská na Zakarpatsku
Vydanie 1.
Rok vydania: 2006
ISBN: 966-8764-12-9
Počet strán: 140
Mäkká väzba
Rozmery: 20.50 x 29.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15

Kategórie: - Miestna kultúra, folklór