Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2 - obálka

Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne a stredne pokročilú úroveň jazyka (B1, B2).

Publikácia je zostavená v duchu koncepcie Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk a je praktickou gramatickou príručkou s cvičeniami, ktoré majú slúžiť na prehĺbenie a precvičenie gramatických a ortografických znalostí na miernej a stredne pokročilej úrovni.

Príručka má pripraviť používateľa jazyka na zvládnutie reálnych životných situácií v praktickej ústnej i písomnej komunikácii. Používateľ sa po jej zvládnutí vyjadruje vzhľadom na danú situáciu vhodne, gramaticky správne a dokáže používať pestrú slovnú zásobu.

V príručke sa okrem prehľadných teoretických pravidiel, tabuliek a cvičení nachádzajú aj doplnkové texty a úlohy, obrázky a ilustrácie, ktoré sa dajú využiť pri skupinovej práci s učiteľom alebo si používateľ pri samostatnej práci selektívne vyberie podľa vlastných potrieb.

Autor: Ľudmila Žigová
Cena: 15,00 EUR
Vydavateľ: Univerzita Komenského
Vydanie 1.
Rok vydania: 2014

ISBN: 978-80-223-3834-9
Počet strán: 192
Mäkká väzba
Rozmery: 21 x 30 cm

Ukážka z publikácie Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Ukážka

OBSAH

Predhovor 3

I. Z ortoepie a ortografie 6

 1. Abeceda 6
 2. Prízvuk 7
 3. Kvantita (dĺžka) a označovanie kvantity 7
  1. Pravidlo o rytmickom krátení 8
  2. Výnimky z rytmického krátenia 8
  3. Cvičenia na kvantitu vokálov 8
 4. Výskyt a používanie hlások h - ch 11
  1. Cvičenie na hlásky h - ch 11
 5. Písanie i, í resp. y, ý 11
  1. Klasifikácia konsonantov z hl'adiska mäkkosti/tvrdosti 11
  2. Vybrané slová 12
  3. Cvičenia na písanie i, í - y, ý 13
 6. Označovanie mäkkosti niektorých konsonantov 14
  1. o Cvičenie na mäkkosť konsonantov 14
 7. Písanie vokálu ä 15
  1. Cvičenie na vokál ä 15
 8. K písaniu velkých písmen 15
  1. Cvičenia na velké písmená 16
 9. Písanie slov osobitne, dovedna a so spojovníkom 17
  1. Cvičenia na písanie slov osobitne, dovedna a so spojovníkom 18
 10. Čo a ako povieme, keď... Slovné úlohy a hry 19

II. Slovné druhy 24

 1. Verbá (Slovesá) 24
  1. Súhrnné cvičenia a úlohy na verbá (úroveň B1) 24
  2. Verbá podľa slovesných tried s cvičeniami (úroveň B1 + B2) 31
  3. Nepravidelné verbá (typ 1 - 7) 32
  4. Pravidelné verbá (typ 1 - 14) 33
  5. Súhrnné cvičenia na verbá v prézente 35
  6. Préteritum (Minulý čas) 42
  7. Futúrum (Budúci čas) 42
  8. Cvičenia na verbá v prézente a préterite 43
  9. Imperatív (Rozkazovací spôsob) 44
  10. Kondicionál (Podmieňovací spôsob) 47
  11. Aspekt (Slovesný vid) 49
 2. Substantíva (Podstatné mená) 53
  1. Nominatív plurálu 53
   Pluráliá tantum (Pomnožné substantíva) 58
  2. Akuzatív singuláru a plurálu 61
  3. Genitív singuláru a plurálu 69
  4. Lokál singuláru a plurálu 82
  5. Inštrumentál singuláru a plurálu 88
  6. Datív singuláru a plurálu 93
  7. Súhrnné cvičenia na substantíva vo vetách a textoch 100
  8. Na učenie i poučenie - cvičenia a úlohy k substantívam 102
 3. Adjektíva (Prídavné mená) 105
  1. Substantívne adjektíva 109
  2. Posesívne adjektíva (Privlastňovacie prídavné mená) 110
 4. Pronominá (Zámená) 112
  1. Personálne pronominá (Osobné zámená) 112
  2. Posesívne pronominá (Privlastňovacie zámená) 115
  3. Neurčité a negatívne pronominá a prononninálne
 5. Adverbiá (Príslovky) 117
  1. Komparácia adjektív a adverbií 118
 6. Numeráliá (Číslovky) 121
 7. Prepozície (Predložky) 125
  1. Predložkové spojenia vyjadrujúce čas v príkladoch a cvičeniach 125
  2. Predložkové spojenia s významom priestoru v príkladoch a cvičeniach 127
  3. Prehľad niektorých ďalších predložkových spojení a niektorých ich významov v príkladoch 133
  4. Súhrnné cvičenia na prepozície 134
 8. Konjunkcie (Spojky) 137
 9. Partikuly (Častice) 139
 10. Interjekcie (Citoslovcia) 140

III. Z jazykovej praxe. Súhrnné opakovanie a overovanie jazykových znalostí a rečových zručností 142

 1. Od A po Z. Cvičenia a úlohy na kontrolu jazykovej gramotnosti pre mierne pokročilých (úroveň B1) 142
 2. Jazykové cvičenia a úlohy pre stredne pokročilých (úroveň B2) 148

IV. Doplňujúce cvičenia a úlohy 154

 1. Deklinácia niektorých cudzích, prevzatých, ale aj domácich, či zdomácnených slov, mien a priezvisk s cvičeniami 154
 2. Názvy niektorých slovenských obcí a ich obyvateľov 157
 3. Názvy niektorých štátov a ich obyvatel'ov 158
 4. Niektoré domáce, zdomácnené aj prevzaté maskulína neživotné so zakončením na konsonanty -r, -1 159

Kľúč k cvičeniam 160

Gramatika v tabulkách 187

Verbá - slovesné triedy a prehl'ad konjugácie slovies 187
Substantíva, adjektíva, pronominá, numeráliá - prehl'ad deklinácie 188

Vysvetlivky symbolov

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2
Autor: Ľudmila Žigová
Cena: 15.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Univerzita Komenského
Vydanie 1.
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-223-3834-9
Počet strán: 192
Mäkká väzba
Rozmery: 21.00 x 30.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2015-10-27
Aktualizované: 2015-10-27

Kategórie: Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky