Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Turisticky zaujímavé lokality, cesty a chodníky v oblasti Rusovce - Čunovo

Rusovské jazero pri Bratislave

Turistická oblasť, ktorú pre zjednodušenie nazývam Rusovce - Čunovo, sa vyznačuje viacerými chánenými lokalitami:

Pravobrežný priesakový kanál Vodného diela Gabčíkovo spolu s hrádzou a Rusovský kanál pri Rusovciach a ramená pri Čunove rozdeľujú túto oblasť na viacero častí, z ktorých každá má svojho genia loci.

Gerulata - Rusovce, Bratislava

V severozápadnej časti tohto poloostrova, ohraničenej Rusovským kanálom (004) , hrádzou (005) a lesnou cestou na hrádzu na predĺžení rusovskej ulice Pri gaštanovej aleji (006) môžeme navštíviť

V strednej časti, obkolesenej ramenámi, okolo ktorých sa nachádzajú zvyšné stromy bývalých lužných lesov, ktoré sú na väčšine tohto územia nahradené umelo vysadenými lesnými porastmi sa nachádajú poľovné lúky (010) .

Juhovýchodná časť tejto oblasti CHKO Dunajské luhy, ohraničená asfaltovou cestou, vedúcou z hradskej k Čunovským jazerám (019) a ramenámi, obkolesujúcimi prírodnú rezerváciu Ostrovné lúčky (012) ponúka návštevu

Medzi severnou hranicou prírodnej rezervácie PR Ostrovné lúčky a priesakovým kanálom sa nachádzajú najvýznamnejšie vodné zdroje Bratislavy s rovnakým názvom Rusovce - Ostrovné lúčky.

Na severe tejto oblasti za hrádzou a priesakovým kanálom sa nachádza prírodná rezervácia PR Dunajské ostrovy, rozdelená Rusovskými ramenámi na Hornú Sihoť a Dolnú Sihoť.

Náučný chodník - Rusovce

Pre túto oblasť sú špecifické mokrade, kanály, ramená a iné vodné toky, ktoré prirodzeným spôsobom obmedzujú, regulujú a smerujú možný pohyb v tejto oblasti.

Zo strany Rusoviec vedú prístupové cesty do severozápadnej časti CHKO Dunajské luhy týmito mostami cez kanál Rusovce-Čunovo:

  • most predĺžení Irkutskej, kadiaľ vedie asfaltová cesta k hrádzi,
  • nový most k náučnému chodníku na konci Gerulatskej,
  • a dva mosty z parku pri kaštieli.

K Čunovským jazerám vedie asfaltová cesta od hradskej Rajka - Bratislava.

Na hrádzu a k prírodnej rezervácii PR Dunajské ostrovy sa dostaneme cez tri mosty cez priesakový kanál, vzdialené od seba 3.3 resp. 2.3 km a 1.5 km.

V celej tejto oblasti je okrem medzinárodnej Dunajskej cyklotrasy vyznačená iba jediná turistická trasa (červená značka) a to len po jej juhovýchodnom okraji vedená medzi Čunovskými jazerami a obchádzajúca väčšie z nich chodníkom do Čunova (pozri turistickú mapu na mapy.hiking.sk).

Spomenuté lokality (001-012), hranice chránených oblastí, značené a neznačené trasy, cesty a chodníky, ako aj takmer stovku snímok lokalizovaných na príslušných miestach v tejto oblasti si môžete pozrieť otvorením súboru turisticke_oblasti_rusovce_cunovo.kml (súbor si musíte najprv odzipovať) v Google Earth.

V prípade potreby podrobný návod nájdete v článku Ako si pozerať turistické oblasti a plánovať turistické trasy.

Vydané: 2010-11-09
Aktualizované: 2010-11-09

Kategórie: Výlety, prechádzky - Pešia turistika - Slovensko - sprievodcovia