Panorama.sk in SlovakSK
Weather

Vseobecna jazykoveda - Opis a vyvetlovanie jazyka

Všeobecná jazykoveda - Opis a vyvetľovanie jazyka - Cover Page

Kniha je určená lingvistom, doktorandom orientovaným na jazykovedu, resp. na filológiu v najširšom zmysle, študentom v zahraničných odboroch dotýkajúcich sa priamo alebo nepriamo jazyka a jeho používania, ale aj širšej odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o rozličné otázky spojené s poznávaním jazyka v najrozličnejších aspektoch. Jej tematické rozpätie zahŕňa klasické špecifické jazykovedné otázky, ale aj jazykové fenomény, ktoré výrazne prekračujú rámec klasickej jazykovedy, a teda sú zaujímavé nielen z úzkeho lingvistického hľadiska, ale aj z pohľadu sociálonovedne, resp. kulturologicky orientovaného čitateľa.

Základné kapitoly publikácie:

Úvod I. Všeobecná synchrónna jazykoveda 10
II. Systémová lingvistika 15
III. Od deskripcie k explanácii 104
IV. Kognitívna lingvistika - generatívna gramatika 190
V. Pragmatika 248
VI. Analýza rozhovoru 290
VII. Sociolingvistika 336
Záver (Smerovanie k egolingvistike) 366

.Pripojte komentár

ORDER HERE:Order
Všeobecná jazykoveda - Opis a vyvetľovanie jazyka - sold out
Autor: Juraj Dolník
Price: EUR 10.00
Scale: 0
Category: Dictionaries, Languages
Published by: VEDA
Edition 1.
Published in 2009.
ISBN: 978-80-224-1078-6
375 pp.
Hardbound
Dimensions: 17.00 x 24.00 cm
Payment conditions
More in the category
>> Dictionaries, Languages

Published: 2010-03-01
Updated: 2010-03-01