Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Dnes je 25.3.2017
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.0805USD   27.021CZK   0.86600GBP   309.81HUF   4.2695PLN   7.4198HRK . . . viac

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

Ilustračný obrázok

Táto stránka je venovaná žiakom a študentom základných a stredných škôl, uchádzačom o vysokoškolské štúdium, rodičom školopovinných detí a učiteľom slovenčiny. Nájdete v nej ponuku publikácií, ktorých cieľom je pomôcť žiakom a študentom pri zvládnutí učiva v rámci bežných školských osnov, ale aj pri príprave na skúšky na stredné a vysoké školy a na maturitu. Informácie o učebniciach slovenského jazyka pre cudzincov nájdete na stránke Slovenský jazyk pre cudzincov.

Príručky a slovníky sú rozdelené do niekoľkých skupín:

Zbierky úloh - (Zhrnutie učiva ZŠ, cvičenia a úlohy na preverenie znalostí pred skúškami, pravopisné diktáty, testy Monitor, zbierky podľa jednotlivých ročníkov ZŠ)

Prehľadné príručky (Gramatika, pravopis, vetná skladba, sloh, literatúra)

Príručky pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysoké školy (Testy, zhrnutie látky)

Základná literatúra doporučovaná pri štúdiu slovenského jazyka

ZBIERKY ÚLOH (ZHRNUTIE UČIVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY, TESTY Z DEVIATACKEHO MONITORU)
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9 - obálka

V brožúrke sú typy úloh, ktoré sa vyskytujú v celoštátnych testoch pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Poskytuje testy z Monitoru 9 a vypracované vzorové testy s riešením. Obsahuje aj opakovanie učiva, ktoré robí žiakom najväčšie problémy pri príprave na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy.

Objednať: Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9. Cena: 6,47 EUR.
Testy - TestMONITOR - Slovenský jazyk a literatúra
Testy - TestMonitor  - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Zbierka úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí. TestMONITOR umožňuje žiakom preveriť si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ.

Prostredníctvom 12 modelových testov – vždy s 30 úlohami si žiak detailne preskúša znalosti zo slovenského jazyka a literatúry.

TestMONITOR obsahuje:

- zadania testov a ich výsledky
- množstvo ukážok z rôznych druhov literatúry, s ktorými žiak pracuje, pričom si precvičuje jazykové javy, pravidlá, pojmy a zdokonaľuje si logicko-abstraktné myslenie, schopnosť analyzovať text; ukážky popri umeleckých textoch ponúkajú i krátke zaujímavosti z populárno-náučnej literatúry, ktoré môžu žiaka zaujať a obohatiť

Objednať: Testy - TestMonitor - Slovenský jazyk a literatúra. Cena: 6,50 EUR.
Testy 2010 - Slovenský jazyk (Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy)
Testy 2010 - Slovenský jazyk  - obálka

Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25.

Cieľom modelových testov je preveriť, ako by žiak obstál na prijímacích skúškach na strednú školu. Úlohy preverujú úroveň zvládnutého učiva – gramatické i jazykové javy, pravidlá, pojmy; literárne pojmy a prostriedky nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom ukážok textov. V každom teste sa pracuje s dvoma rôznymi ukážkami, ktoré sú vyberané z rôznych žánrov umeleckej literatúry a tiež z vecnej literatúry.

Každý test obsahuje aj pravopisné cvičenie v podobe doplňovačky, kde okrem chýbajúcich písmen treba doplniť aj čiarky. Prednosťou modelových testov je podrobný rozbor riešenia každého testu.

Publikácia je súčasne zbierkou riešených úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov i učiteľov základných škôl. Žiaci a učitelia ju môžu využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.

Objednať: Testy 2010 - Slovenský jazyk (Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy). Cena: 6,59 EUR.
Testy do prímy - Slovenský jazyk
Testy do prímy - Slovenský jazyk - obálka

Táto príručka je vypredaná. Namiesto nej odporúčame tri iné publikácie:

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom

Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk / matematika - Požiadavky na prijímacie skúšky do prímy osemročných gymnázií
Chcem ísť do prímy - obálka

Tento titul je už vypredaný. K dispozícii sú len publikácie jednotlivo pre slovenčinu a pre matematiku. Ak máte záujem o matmatiku, môžete si objednať Chcem ísť do prímy - matematika. V publikácii nájdete 15 modelových testov, každý s 11 až 12 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Všetky úlohy sú vzorovo vyriešené.

Objednať: Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk, matematika - vypredané. Cena: 5,94 EUR.
Objednať: Testy do prímy - matematika. Cena: 5,78 EUR.
ZBIERKY ÚLOH SLOVENSKÉHO JAZYKA PODĽA ROČNÍKOV ZŠ
Píšem prvé písmenká
Píšem prvé písmenká - obálka

Publikácia je určená predškolákom, a najmä žiakom prvého ročníka základnej školy. Je vítaným pomocníkom pri nácviku písaných i tlačených písmen. Pomocou prerušovaných čiar si dieťa postupne precvičí tvary všetkých písmen abecedy. Podľa svojich predstáv si vyfarbuje obrázky. Postreh a nacvičené písmená si dieťa overuje v záverečnej časti publikácie v hre PEXESO. Kniha je vhodným doplňujúcim materiálom v príprave na vyučovanie.

Objednať: Píšem prvé písmenká. Cena: 4,40 EUR.
Pravopisné cvičenia pre žiakov 2. tried ZŠ
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ - obálka

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ

Publikácia zo série pomôcok pri tvorbe cvičení zo slovenského jazyka pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek , prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka. Na konci každej kapitoly je opakovanie a test, pomocou ktorého si dieťa preverí zvládnutie učiva, osvojí si terminológiu a samo si skontroluje správnosť riešenia.

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ
Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ - obálka

Každý zo 40 testov (so 6 – 8 úlohami) je jedinečný tým, že úlohy sú späté s literárnou ukážkou. Okrem čitateľskej gramotnosti si žiak nacvičuje a zdokonaľuje vedomosti z tematických oblastí:

zvuková rovina jazyka a pravopis, významová/lexikálna rovina jazyka, tvarová/morfologická rovina jazyka, sloh, literárne druhy a žánre, štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky, štylizácia textu.

V zbierke sú približne rovnakým dielom zastúpené otvorené úlohy, kde žiaci sami tvoria odpoveď a zatvorené úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede z ponúkaných možností.

Objednať: Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ. Cena: 7,99 EUR.
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník - obálka

Brožúra obsahuje 155 cvičení a 124 diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu a pravopisné päťminútovky, texty s chybami (slovné spojenia alebo celé vety), v ktorých sú zámerne urobené chyby a žiaci ich majú nájsť, súhrnné kontrolné diktáty na precvičenie celého učiva 5. ročníka.

V závere knihy sú uvedené riešenia doplňovacích cvičení a správne prepísané texty s chybami.

Obsah: spodobovanie, vybrané slová, písanie veľkých písmen, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, priama reč.

Objednať: Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov). Cena: 6,20 EUR.
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov) - obálka

Knižka obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov, 56 cvičení so zámernými chybami (slovné spojenia aj vety, v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne).

V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami.

Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí.

Objednať: Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ / prímu 8-ročných gymnázií. Cena: 6,20 EUR.
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií - obálka

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.

Objednať: Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií. Cena: 6,75 EUR.
PREHĽADNÉ PRÍRUČKY (GRAMATIKA, PRAVOPIS, VETNÁ SKLADBA, SLOH, LITERATÚRA)
Mapka slovenčiny 1
Mapka slovenčiny 1 - 1. strana

Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ na osemstranovom leporele.

Prehľad obsahuje: Hláskoslovie – Spodobovanie – Rytmické krátenie – Vybrané slová – Tvorenie a rozdeľovanie slov – Veľké písmená – Interpunkčné znamienka – Slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia).

Objednať: Mapka slovenčiny 1 (Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ). Cena: 2,50 EUR.
Mapka slovenčiny 2
Mapka slovenčiny 2 - 1. strana

Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ na osemstranovom leporele.

Prehľad obsahuje: Vetná skladba – Vetné členy – Vetné sklady – Syntaktické vzťahy – Sloh (štýly, útvary) – Literatúra – Prehľad autorov a diel.

Objednať: Mapka slovenčiny 2 (Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ). Cena: 2,50 EUR.
Školský slovník spisovnej slovenčiny
Školský slovník spisovnej slovenčiny - obálka

Jednozväzkový výkladový slovník spisovnej slovenčiny. Obsahuje približne 50-tisíc hesiel - slov a slovných spojení súčasnej spisovnej slovenčiny. Žiakom a študentom ponúka najdôležitejšie údaje o pravopise, výslovnosti, gramatických vlastnostiach a význame slov.

Objednať: Školský slovník spisovnej slovenčiny. Cena: 8,95 EUR.
Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax
Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax - obálka

Publikácia je určená pre bežného užívateľa, je zrozumiteľným návodom, ako správne a spisovne hovoriť a písať po slovensky. Obsahuje pravidlá slovenského pravopisu, výklad hláskoslovia, tvorenia slov, výklad tvaroslovia, používania interpunkcie, rozdeľovania slov, písania veľkých písmen. Dáva návod na spracovanie písomností, vysvetľuje písanie skratiek, značiek a číslic. Obsahuje aj pravopisný slovník s novými výrazmi a venuje sa aj písaniu vlastných mien, zemepisných názvov, historických mien a osobných mien.

Objednať: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax - vypredané. Cena: 8,90 EUR.
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami
Ukážky diktátov z učebnice Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Piate vydanie obľúbenej doplnkovej učebnice pre 2. stupeň základnej školy a všetky typy stredných škôl. Žiakom, študentom a učiteľom, ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje:

- prehľadné a komplexne usporiadané gramatické a pravopisné prehľady,

- názorné príklady uľahčujúce porozumenie (slová, slovné spojenia a vety),

- upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave,

- úlohy na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, diktáty, pravopisné a tvorivé cvičenia.

Viac informácií o publikácii: >>

Objednať: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. Cena: 8,95 EUR.
PRÍRUČKY PRE MATURANTOV A UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLY
Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh
Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - obálka

Publikácia Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh je spolu s knihou Maturujem zo slovenčiny - súbor testov kompletnou pomôckou na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Príručka obsahuje zhrnutie základných gramatických javov, t.j. prácu s textom, slohovú a štylistickú časť v rozsahu potrebnom na úspešné zvládnutie stredoškolského štúdia. Zameriava sa najmä na používanie jazyka v rôznych komunikačných situáciách, na praktické jazykové zručnosti a tvorenie jazykových prejavov rôzneho druhu.

Objednať: Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - vypredané. Cena: 5,31 EUR.
Maturujem zo slovenčiny - súbor testov
Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - obálka

Vhodná pomôcka na prípravu na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Obsahuje súbor testov, tematicky zoradených od literatúry staroveku až po súčasnosť, a kľúč.

Objednať: Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - vypredané. Cena: 5,31 EUR.
Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra
Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Publikácia obsahuje v prvej časti šesť testov, z ktorých tri sú vypracované pre základnú úroveň a tri pre vyššiu úroveň. Druhá časť publikácie ponúka kľúč správneho riešenia testov. Tretia časť uvádza postup riešenia úloh a poradí, ako riešiť logicky zostavené úlohy pomocou argumentácie. Autorky PhDr. Katarína Hincová, PhD. a PhDr. Alexandra Húsková sa podieľali na vypracovaní pilotných maturitných testov – Monitor.

Objednať: Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra. Cena: 8,46 EUR.
Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)
Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách) - obálka

Brožúrka je vhodnou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a na skúšku pri prijímacích pohovoroch na vysokú školu.

Objednať: Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách). Cena: 6,50 EUR.
Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)
Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri) - obálka

Brožúrka s podtitulom Návody - ukážky - inšpirácie je pomôckou pre maturantov pred písomnými maturitnými prácami zo slovenského jazyka a literatúry.

Objednať: Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri). Cena: 4,48 EUR.
Literatúra - Krok za krokom k maturite
Literatúra - Krok za krokom k maturite - obálka

Príručka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokú školu zhŕňa pojmy z teórie literatúry a poskytuje prehľadné informácie o vývine svetovej a slovenskej literatúry a najvýznamnejších autoroch. Obsahuje aj kontrolné otázky a odpovede.

Objednať: Literatúra - Krok za krokom k maturite - vypredané. Cena: 6,00 EUR.
Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry)
Zmaturuj z literatúry 1 - obálka

Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí.

Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné obsahy vybraných diel, charakteristiky postáv či portréty literárnych osobností.

Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu a tiež na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Objednať: Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry). Cena: 9,69 EUR.
Zmaturuj z literatúry 2 (Nielen obsahy slovenských a svetových literárnych diel)
Zmaturuj z literatúry 2 - obálka

Druhé, doplnené vydanie voľne nadväzuje na Zmaturuj z literatúry 1 – poskytuje podrobný rozbor 163 literárnych diel slovenskej aj svetovej literatúry. V publikácii nájdete všetky dôležité informácie o 163 literárnych dielach: podrobný obsah každého diela, zhodnotenie štruktúry diela, použité jazykové a literárne prostriedky a postupy, začlenenie diela z hľadiska literárnovedných kategórií – druh, forma, žáner.

2. vydanie je doplnené o ďalšie diela určené na podrobný rozbor na maturitu: W. Shakespeare: Hamlet (na 4 strany, D. Mitana: Nočné správy (na 2 strany), M. Válek: Dotyky (na 2 strany).

Ďalej obsahuje: úryvky a citáty z diel, zaujímavosti zo života autorov či okolnosti vzniku literárnych diel, charakteristiky postáv, portréty literárnych osobností, register pojmov na konci knihy.

Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu a tiež na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Objednať: Zmaturuj z literatúry 2 (Nielen obsahy slovenských a svetových literárnych diel). Cena: 9,69 EUR.

ZÁKLADNÁ LITERATÚRA DOPORUČOVANÁ PRI ŠTÚDIU SLOVENSKÉHO JAZYKA

Vydané: 13. 1. 2011
Aktualizované: 19. 1. 2016
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.