Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Dnes je 18.1.2018
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.2230USD   25.516CZK   0.88860GBP   308.75HUF   4.1713PLN   7.4235HRK . . . viac

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

Ilustračný obrázok

Táto stránka je venovaná žiakom a študentom základných a stredných škôl, uchádzačom o vysokoškolské štúdium, rodičom školopovinných detí a učiteľom slovenčiny. Nájdete v nej ponuku publikácií, ktorých cieľom je pomôcť žiakom a študentom pri zvládnutí učiva v rámci bežných školských osnov, ale aj pri príprave na skúšky na stredné a vysoké školy a na maturitu. Informácie o učebniciach slovenského jazyka pre cudzincov nájdete na stránke Slovenský jazyk pre cudzincov.

Príručky a slovníky sú rozdelené do niekoľkých skupín:

Zbierky úloh - (Zhrnutie učiva ZŠ, cvičenia a úlohy na preverenie znalostí pred skúškami, pravopisné diktáty, testy Monitor, zbierky podľa jednotlivých ročníkov ZŠ)

Prehľadné príručky (Gramatika, pravopis, vetná skladba, sloh, literatúra)

Príručky pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysoké školy (Testy, zhrnutie látky)

Základná literatúra doporučovaná pri štúdiu slovenského jazyka

ZBIERKY ÚLOH (ZHRNUTIE UČIVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY, TESTY Z DEVIATACKEHO MONITORU)
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9 - obálka

V brožúrke sú typy úloh, ktoré sa vyskytujú v celoštátnych testoch pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Poskytuje testy z Monitoru 9 a vypracované vzorové testy s riešením. Obsahuje aj opakovanie učiva, ktoré robí žiakom najväčšie problémy pri príprave na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy.

Objednať: Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9. Cena: 6,47 EUR.
Testy - TestMONITOR - Slovenský jazyk a literatúra
Testy - TestMonitor  - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Zbierka úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí. TestMONITOR umožňuje žiakom preveriť si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ.

Prostredníctvom 12 modelových testov – vždy s 30 úlohami si žiak detailne preskúša znalosti zo slovenského jazyka a literatúry.

TestMONITOR obsahuje:

- zadania testov a ich výsledky
- množstvo ukážok z rôznych druhov literatúry, s ktorými žiak pracuje, pričom si precvičuje jazykové javy, pravidlá, pojmy a zdokonaľuje si logicko-abstraktné myslenie, schopnosť analyzovať text; ukážky popri umeleckých textoch ponúkajú i krátke zaujímavosti z populárno-náučnej literatúry, ktoré môžu žiaka zaujať a obohatiť

Objednať: Testy - TestMonitor - Slovenský jazyk a literatúra. Cena: 6,50 EUR.
Testy 2010 - Slovenský jazyk (Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy)
Testy 2010 - Slovenský jazyk  - obálka

Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25.

Cieľom modelových testov je preveriť, ako by žiak obstál na prijímacích skúškach na strednú školu. Úlohy preverujú úroveň zvládnutého učiva – gramatické i jazykové javy, pravidlá, pojmy; literárne pojmy a prostriedky nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom ukážok textov. V každom teste sa pracuje s dvoma rôznymi ukážkami, ktoré sú vyberané z rôznych žánrov umeleckej literatúry a tiež z vecnej literatúry.

Každý test obsahuje aj pravopisné cvičenie v podobe doplňovačky, kde okrem chýbajúcich písmen treba doplniť aj čiarky. Prednosťou modelových testov je podrobný rozbor riešenia každého testu.

Publikácia je súčasne zbierkou riešených úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov i učiteľov základných škôl. Žiaci a učitelia ju môžu využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.

Objednať: Testy 2010 - Slovenský jazyk (Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy). Cena: 6,59 EUR.
Testy do prímy - Slovenský jazyk
Testy do prímy - Slovenský jazyk - obálka

Táto príručka je vypredaná. Namiesto nej odporúčame tri iné publikácie:

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom

Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk / matematika - Požiadavky na prijímacie skúšky do prímy osemročných gymnázií
Chcem ísť do prímy - obálka

Tento titul je už vypredaný. K dispozícii sú len publikácie jednotlivo pre slovenčinu a pre matematiku. Ak máte záujem o matmatiku, môžete si objednať Chcem ísť do prímy - matematika. V publikácii nájdete 15 modelových testov, každý s 11 až 12 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Všetky úlohy sú vzorovo vyriešené.

Objednať: Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk, matematika - vypredané. Cena: 5,94 EUR.
Objednať: Testy do prímy - matematika. Cena: 5,78 EUR.
ZBIERKY ÚLOH SLOVENSKÉHO JAZYKA PODĽA ROČNÍKOV ZŠ
Píšem prvé písmenká
Píšem prvé písmenká - obálka

Publikácia je určená predškolákom, a najmä žiakom prvého ročníka základnej školy. Je vítaným pomocníkom pri nácviku písaných i tlačených písmen. Pomocou prerušovaných čiar si dieťa postupne precvičí tvary všetkých písmen abecedy. Podľa svojich predstáv si vyfarbuje obrázky. Postreh a nacvičené písmená si dieťa overuje v záverečnej časti publikácie v hre PEXESO. Kniha je vhodným doplňujúcim materiálom v príprave na vyučovanie.

Objednať: Píšem prvé písmenká. Cena: 4,40 EUR.
Pravopisné cvičenia pre žiakov 2. tried ZŠ
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ - obálka

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ

Publikácia zo série pomôcok pri tvorbe cvičení zo slovenského jazyka pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek , prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka. Na konci každej kapitoly je opakovanie a test, pomocou ktorého si dieťa preverí zvládnutie učiva, osvojí si terminológiu a samo si skontroluje správnosť riešenia.

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ
Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ - obálka

Každý zo 40 testov (so 6 – 8 úlohami) je jedinečný tým, že úlohy sú späté s literárnou ukážkou. Okrem čitateľskej gramotnosti si žiak nacvičuje a zdokonaľuje vedomosti z tematických oblastí:

zvuková rovina jazyka a pravopis, významová/lexikálna rovina jazyka, tvarová/morfologická rovina jazyka, sloh, literárne druhy a žánre, štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky, štylizácia textu.

V zbierke sú približne rovnakým dielom zastúpené otvorené úlohy, kde žiaci sami tvoria odpoveď a zatvorené úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede z ponúkaných možností.

Objednať: Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ. Cena: 7,99 EUR.
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník - obálka

Brožúra obsahuje 155 cvičení a 124 diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu a pravopisné päťminútovky, texty s chybami (slovné spojenia alebo celé vety), v ktorých sú zámerne urobené chyby a žiaci ich majú nájsť, súhrnné kontrolné diktáty na precvičenie celého učiva 5. ročníka.

V závere knihy sú uvedené riešenia doplňovacích cvičení a správne prepísané texty s chybami.

Obsah: spodobovanie, vybrané slová, písanie veľkých písmen, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, priama reč.

Objednať: Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov). Cena: 6,20 EUR.
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov) - obálka

Knižka obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov, 56 cvičení so zámernými chybami (slovné spojenia aj vety, v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne).

V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami.

Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí.

Objednať: Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ / prímu 8-ročných gymnázií. Cena: 6,20 EUR.
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií - obálka

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.

Objednať: Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií. Cena: 6,75 EUR.
PREHĽADNÉ PRÍRUČKY (GRAMATIKA, PRAVOPIS, VETNÁ SKLADBA, SLOH, LITERATÚRA)
Mapka slovenčiny 2
Mapka slovenčiny 2 - 1. strana

Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ na osemstranovom leporele.

Prehľad obsahuje: Vetná skladba – Vetné členy – Vetné sklady – Syntaktické vzťahy – Sloh (štýly, útvary) – Literatúra – Prehľad autorov a diel.

Objednať: Mapka slovenčiny 2 (Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ). Cena: 2,50 EUR.
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami
Ukážky diktátov z učebnice Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Piate vydanie obľúbenej doplnkovej učebnice pre 2. stupeň základnej školy a všetky typy stredných škôl. Žiakom, študentom a učiteľom, ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje:

- prehľadné a komplexne usporiadané gramatické a pravopisné prehľady,

- názorné príklady uľahčujúce porozumenie (slová, slovné spojenia a vety),

- upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave,

- úlohy na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, diktáty, pravopisné a tvorivé cvičenia.

Viac informácií o publikácii: >>

Objednať: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. Cena: 8,95 EUR.
PRÍRUČKY PRE MATURANTOV A UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLY
Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh
Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - obálka

Publikácia Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh je spolu s knihou Maturujem zo slovenčiny - súbor testov kompletnou pomôckou na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Príručka obsahuje zhrnutie základných gramatických javov, t.j. prácu s textom, slohovú a štylistickú časť v rozsahu potrebnom na úspešné zvládnutie stredoškolského štúdia. Zameriava sa najmä na používanie jazyka v rôznych komunikačných situáciách, na praktické jazykové zručnosti a tvorenie jazykových prejavov rôzneho druhu.

Objednať: Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - vypredané. Cena: 5,31 EUR.
Maturujem zo slovenčiny - súbor testov
Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - obálka

Vhodná pomôcka na prípravu na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Obsahuje súbor testov, tematicky zoradených od literatúry staroveku až po súčasnosť, a kľúč.

Objednať: Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - vypredané. Cena: 5,31 EUR.
Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra
Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Publikácia obsahuje v prvej časti šesť testov, z ktorých tri sú vypracované pre základnú úroveň a tri pre vyššiu úroveň. Druhá časť publikácie ponúka kľúč správneho riešenia testov. Tretia časť uvádza postup riešenia úloh a poradí, ako riešiť logicky zostavené úlohy pomocou argumentácie. Autorky PhDr. Katarína Hincová, PhD. a PhDr. Alexandra Húsková sa podieľali na vypracovaní pilotných maturitných testov – Monitor.

Objednať: Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra. Cena: 8,46 EUR.
Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)
Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách) - obálka

Brožúrka je vhodnou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a na skúšku pri prijímacích pohovoroch na vysokú školu.

Objednať: Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách). Cena: 6,50 EUR.
Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)
Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri) - obálka

Brožúrka s podtitulom Návody - ukážky - inšpirácie je pomôckou pre maturantov pred písomnými maturitnými prácami zo slovenského jazyka a literatúry.

Objednať: Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri). Cena: 4,48 EUR.
Literatúra - Krok za krokom k maturite
Literatúra - Krok za krokom k maturite - obálka

Príručka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokú školu zhŕňa pojmy z teórie literatúry a poskytuje prehľadné informácie o vývine svetovej a slovenskej literatúry a najvýznamnejších autoroch. Obsahuje aj kontrolné otázky a odpovede.

Objednať: Literatúra - Krok za krokom k maturite - vypredané. Cena: 6,00 EUR.
Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry)
Zmaturuj z literatúry 1 - obálka

Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí.

Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné obsahy vybraných diel, charakteristiky postáv či portréty literárnych osobností.

Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu a tiež na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Objednať: Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry). Cena: 9,69 EUR.

ZÁKLADNÁ LITERATÚRA DOPORUČOVANÁ PRI ŠTÚDIU SLOVENSKÉHO JAZYKA

Vydané: 13. 1. 2011
Aktualizované: 19. 1. 2016
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.