Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

Ilustračný obrázok

Táto stránka je venovaná žiakom a študentom základných a stredných škôl, uchádzačom o vysokoškolské štúdium, rodičom školopovinných detí a učiteľom slovenčiny. Nájdete v nej ponuku publikácií, ktorých cieľom je pomôcť žiakom a študentom pri zvládnutí učiva v rámci bežných školských osnov, ale aj pri príprave na skúšky na stredné a vysoké školy a na maturitu. Informácie o učebniciach slovenského jazyka pre cudzincov nájdete na stránke Slovenský jazyk pre cudzincov.

Príručky a slovníky sú rozdelené do niekoľkých skupín:

Zbierky úloh - (Zhrnutie učiva ZŠ, cvičenia a úlohy na preverenie znalostí pred skúškami, pravopisné diktáty, testy Monitor, zbierky podľa jednotlivých ročníkov ZŠ)

Prehľadné príručky (Gramatika, pravopis, vetná skladba, sloh, literatúra)

Príručky pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysoké školy (Testy, zhrnutie látky)

Základná literatúra doporučovaná pri štúdiu slovenského jazyka

ZBIERKY ÚLOH (ZHRNUTIE UČIVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY, TESTY Z DEVIATACKEHO MONITORU)

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9 - obálka

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9

V brožúrke sú typy úloh, ktoré sa vyskytujú v celoštátnych testoch pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Poskytuje testy z Monitoru 9 a vypracované vzorové testy s riešením. Obsahuje aj opakovanie učiva, ktoré robí žiakom najväčšie problémy pri príprave na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy.

Testy - TestMonitor  - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Testy - TestMONITOR - Slovenský jazyk a literatúra

Zbierka úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí. TestMONITOR umožňuje žiakom preveriť si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ.

Prostredníctvom 12 modelových testov – vždy s 30 úlohami si žiak detailne preskúša znalosti zo slovenského jazyka a literatúry.

TestMONITOR obsahuje:
-zadania testov a ich výsledky
- množstvo ukážok z rôznych druhov literatúry, s ktorými žiak pracuje, pričom si precvičuje jazykové javy, pravidlá, pojmy a zdokonaľuje si logicko-abstraktné myslenie, schopnosť analyzovať text; ukážky popri umeleckých textoch ponúkajú i krátke zaujímavosti z populárno-náučnej literatúry, ktoré môžu žiaka zaujať a obohatiť.

Testy do prímy - Slovenský jazyk - obálka
Chcem ísť do prímy - obálka

Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk / matematika - Požiadavky na prijímacie skúšky do prímy osemročných gymnázií

Tento titul je už vypredaný. K dispozícii sú len publikácie jednotlivo pre slovenčinu a pre matematiku. Ak máte záujem o matmatiku, môžete si objednať Chcem ísť do prímy - matematika. V publikácii nájdete 15 modelových testov, každý s 11 až 12 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Všetky úlohy sú vzorovo vyriešené.

ZBIERKY ÚLOH SLOVENSKÉHO JAZYKA PODĽA ROČNÍKOV ZŠ

Píšem prvé písmenká - obálka

Píšem prvé písmenká

Publikácia je určená predškolákom, a najmä žiakom prvého ročníka základnej školy. Je vítaným pomocníkom pri nácviku písaných i tlačených písmen. Pomocou prerušovaných čiar si dieťa postupne precvičí tvary všetkých písmen abecedy. Podľa svojich predstáv si vyfarbuje obrázky. Postreh a nacvičené písmená si dieťa overuje v záverečnej časti publikácie v hre PEXESO. Kniha je vhodným doplňujúcim materiálom v príprave na vyučovanie.

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ - obálka

Pravopisné cvičenia pre žiakov 2. tried ZŠ

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ

Publikácia zo série pomôcok pri tvorbe cvičení zo slovenského jazyka pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek , prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka. Na konci každej kapitoly je opakovanie a test, pomocou ktorého si dieťa preverí zvládnutie učiva, osvojí si terminológiu a samo si skontroluje správnosť riešenia.

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ - obálka

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ

Každý zo 40 testov (so 6 – 8 úlohami) je jedinečný tým, že úlohy sú späté s literárnou ukážkou. Okrem čitateľskej gramotnosti si žiak nacvičuje a zdokonaľuje vedomosti z tematických oblastí:

zvuková rovina jazyka a pravopis, významová/lexikálna rovina jazyka, tvarová/morfologická rovina jazyka, sloh, literárne druhy a žánre, štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky, štylizácia textu.

V zbierke sú približne rovnakým dielom zastúpené otvorené úlohy, kde žiaci sami tvoria odpoveď a zatvorené úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede z ponúkaných možností.

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník - obálka

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)

Brožúra obsahuje 155 cvičení a 124 diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu a pravopisné päťminútovky, texty s chybami (slovné spojenia alebo celé vety), v ktorých sú zámerne urobené chyby a žiaci ich majú nájsť, súhrnné kontrolné diktáty na precvičenie celého učiva 5. ročníka.

V závere knihy sú uvedené riešenia doplňovacích cvičení a správne prepísané texty s chybami.

Obsah: spodobovanie, vybrané slová, písanie veľkých písmen, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, priama reč.

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov) - obálka

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)

Knižka obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov, 56 cvičení so zámernými chybami (slovné spojenia aj vety, v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne).

V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami.

Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí.

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.

Ďalšie info:

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií

PREHĽADNÉ PRÍRUČKY (GRAMATIKA, PRAVOPIS, VETNÁ SKLADBA, SLOH, LITERATÚRA)

Mapka slovenčiny 2 - 1. strana

Mapka slovenčiny 2

Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ na osemstranovom leporele.

Prehľad obsahuje: Vetná skladba – Vetné členy – Vetné sklady – Syntaktické vzťahy – Sloh (štýly, útvary) – Literatúra – Prehľad autorov a diel.

Ukážky diktátov z učebnice Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami

Piate vydanie obľúbenej doplnkovej učebnice pre 2. stupeň základnej školy a všetky typy stredných škôl. Žiakom, študentom a učiteľom, ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje:

- prehľadné a komplexne usporiadané gramatické a pravopisné prehľady,

- názorné príklady uľahčujúce porozumenie (slová, slovné spojenia a vety),

- upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave,

- úlohy na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, diktáty, pravopisné a tvorivé cvičenia.

Viac informácií o publikácii: >>

PRÍRUČKY PRE MATURANTOV A UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLY

Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - obálka

Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh

Publikácia Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh je spolu s knihou Maturujem zo slovenčiny - súbor testov kompletnou pomôckou na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Príručka obsahuje zhrnutie základných gramatických javov, t.j. prácu s textom, slohovú a štylistickú časť v rozsahu potrebnom na úspešné zvládnutie stredoškolského štúdia. Zameriava sa najmä na používanie jazyka v rôznych komunikačných situáciách, na praktické jazykové zručnosti a tvorenie jazykových prejavov rôzneho druhu.

Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - obálka

Maturujem zo slovenčiny - súbor testov

Vhodná pomôcka na prípravu na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Obsahuje súbor testov, tematicky zoradených od literatúry staroveku až po súčasnosť, a kľúč.

Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra

Publikácia obsahuje v prvej časti šesť testov, z ktorých tri sú vypracované pre základnú úroveň a tri pre vyššiu úroveň. Druhá časť publikácie ponúka kľúč správneho riešenia testov. Tretia časť uvádza postup riešenia úloh a poradí, ako riešiť logicky zostavené úlohy pomocou argumentácie. Autorky PhDr. Katarína Hincová, PhD. a PhDr. Alexandra Húsková sa podieľali na vypracovaní pilotných maturitných testov – Monitor.

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách) - obálka

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)

Brožúrka je vhodnou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a na skúšku pri prijímacích pohovoroch na vysokú školu.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri) - obálka

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)

Brožúrka s podtitulom Návody - ukážky - inšpirácie je pomôckou pre maturantov pred písomnými maturitnými prácami zo slovenského jazyka a literatúry.

Ďalšie info:

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)

Literatúra - Krok za krokom k maturite - obálka

Literatúra - Krok za krokom k maturite

Príručka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokú školu zhŕňa pojmy z teórie literatúry a poskytuje prehľadné informácie o vývine svetovej a slovenskej literatúry a najvýznamnejších autoroch. Obsahuje aj kontrolné otázky a odpovede.

Zmaturuj z literatúry 1 - obálka

Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry)

Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí.

Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné obsahy vybraných diel, charakteristiky postáv či portréty literárnych osobností.

Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu a tiež na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Ďalšie info:

Kontrolné diktáty (Ukážky z príručiek a od prispievateľov)

Modelové testy zo slovenského jazyka a literatúry (maturita, prijímacie skúšky - ukážky z príručiek)

Slovenský jazyk pre cudzincov

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9
Cena: 6.47 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Slovenské pedagogické vydavateľstvo - Mladé letá, spol. s r. o.
Vydanie 3.
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-10-02612-8
Počet strán: 256
Mäkká väzba
Rozmery: 20.50 x 14.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2011-01-13
Aktualizované: 2011-01-13

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky