Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenské národné múzeum v Bratislave

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie, Bratislava
Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie, Bratislava. Autor / zdroj: Vladimír Bibel.

Aktuálne výstavy v Historickom múzeu

Slovenské národné múzeum je vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou ustanovizňou v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Všetky tieto a ďalšie úlohy uskutočňuje SNM prostredníctvom riaditeľstva a 16 špecializovaných múzeí, ktoré sú dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami pre oblasti múzejnej dokumentácie v rámci svojej špecializácie. Hlavná budova SNM s niekoľkými stálymi expozíciami, knižnicou a centrálnym archívom sa nachádza v Bratislave na Vajanského nábreží č.2.

Žirafa v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave
Žirafa v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Autor / zdroj: Branislav Bibel.

Múzeá SNM v Bratislave

Prírodovedné múzeum sa zameriava sa na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody najmä na území Slovenska. Je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou. Svojimi zbierkami (cca 2,4 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá. Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Zbierky sa poskytujú odbornej verejnosti na vedecké štúdium a širšej verejnosti sa predstavujú prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii. Prírodovedné múzeum sídli v hlavnej budove SNM na Vajanského nábreží č.2.

Otváracie hodiny: utorok - nedeľa 09:00 - 17:00

Upútavka k výstave Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska

Prírodovedné múzeum má štyri stále expozície:

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska - nová výstava otvorená od 15. decembra 2010, ktorá ponúka prostredníctvom témy biologickej rozmanitosti komplexný obraz o flóre a faune Slovenska.

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme - expozície zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď.

Klenoty Zeme- Mineralogická expozícia prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek asi 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.

Pravek života - paleontologická expozícia je uzavretá kvôli rekonštrukcii

Expozícia Archeologického múzea SNM

Archeologické múzeum je špecializovaným múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidenciu, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohato zastúpenom zbierkovom fonde Archeologického múzea je množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek pochádzajúcich najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul.12.

Otváracie hodiny: utorok - nedeľa 09:00 - 17:00

Antropomorfná plastika - exponát Archeologického múzea

Expozícia Archeologického múzea Najstaršie dejiny Slovenska približuje návštevníkom dejiny nášho územia od najstarších dokladov prítomnosti človeka až po bitku pri Moháči v roku 1526. Výstava prezentuje naše dejiny prostredníctvom vyše 2500 exponátov z kameňa, kostí, keramiky, kovov a vzácne i z dreva, pričom nechýbajú ani trojrozmerné animácie, rekonštrukcie hrobov, pravekých obydlí, stredovekých kachlových pecí, detský sprievodca výstavou i dokumentárny film.

Ďalšia stála expozícia Archeologického múzea je Lapidárium - výstava kamenných artefaktov z obdobia od rímskej doby až po koniec stredoveku.

Hodiny pre návštevníkov: denne od 10:00 do 17:00 (okrem utorka) Expozície sa nachádzajú v Kamperovej kúrii na Žižkovej ulici 12.

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku je od roku 2006 dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska. Je súčasťou Slovenského národného múzea a sídli na Istrijskej ulici 68 v Devínskej Novej Vsi, dnes už bratislavskej mestskej časti, v ktorej žije veľa potomkov niekdajších chorvátskych prisťahovalcov.

Otváracie hodiny : pondelok – piatok 10:00 – 16:00

Pre hromadné návštevy cez sobotu a nedeľu na základe telefonického dohovoru: (++421) (2) 64761087

Múzeum židovskej kultúry SNM

Múzeum židovskej kultúry oboznamuje návštevníka s dejinami a kultúrou židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska. Bratislavská expozícia je inštalovaná v priestoroch Zsigrayovej kúrie (Židovská 17, Bratislava). Na subtílnej expozičnej ploche sa koncentruje niekoľkostoročná práca ducha, intelektu a rituálno-úžitkového umenia a v kontexte histórie židovstva sa javí nanajvýš symbolicky a veľavravne. Návštevník sa môže oboznámiť s cestou Žida od narodenia až po jeho skon, členenou rôznorodosťou náboženského synagogálneho a domáceho rituálneho života.

Otváracie hodiny: nedeľa - piatok 10:00 - 17:00

Expozícia Múzea kultúry maďarov na Slovensku SNM

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č.18, kde sa nachádza aj jeho expozícia. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabini.

Otváracie hodiny: utorok - nedeľa 10:00 - 17:00

Expozícia Múzea kultúry karpatských Nemcov SNM

Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa podobne ako takmer všetky minoritné múzea formovalo v lone Historického múzea SNM. V roku 1997 sa osamostatnilo a pôsobí ako jedno zo špecializovaných múzeí s celoštátnou pôsobnosťou. Je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru karpatských Nemcov od ich príchodu na Slovensko po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborné spracováva a prezentuje hmotné doklady súvisiace s jeho profiláciou . Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov – odev, textílie, domácu a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne predmety a ďalšie. Múzeum sídli v rekonštruovanej budove na Žižkovej ulici č. 14, kde sa okrem pracovní a depozitárov nachádza aj expozícia dokumentujúca takmer 900-ročné dejiny a kultúru Nemcov na Slovensku. Ďalšia expozícia v Nitrianskom Pravne je orientovaná na dejiny a kultúru Hauerlandu.

Otváracie hodiny: utorok - nedeľa 10.00 - 16.00

Vydané: 2011-01-02
Aktualizované: 2011-01-02

Kategórie: Galérie, múzeá, výstavy