Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Krížom-krážom Metodická príručka Slovenčina A1 Učebnica A1

Krížom-krážom Metodická príručka Slovenčina A1 Učebnica A1

Novinka z roku 2019.

Krížom-krážom - Metodická príručka – Slovenčina A1 je sprievodným didaktickým materiálom pre lektora, ktorý pracuje so sériou učebníc a cvičebníc Krížom-krážom. Metodická príručka je výsledkom viac ako 10-ročných pedagogických skúseností autoriek s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka doma i v zahraničí.

Príručka je rozdelená na dve časti. Prvá, teoretická časť, je venovaná metodickej koncepcii celej série Krížom-krážom a základným lingvo-didaktickým prístupom pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka prostredníctvom týchto učebníc. Keďže informácie sú prevažne všeobecného charakteru, sú aplikovateľné na všetky učebnice od úrovne A1 až po úroveň B2.

Druhá, praktická časť, je venovaná učebnici Krížom-krážom - slovenčina A1 a prináša podrobné metodicko-didaktické pokyny, ktoré pomôžu nadobudnúť istotu i neskúsenému lektorovi, a ktoré odporúčame dodržiavať pri vyučovaní úplných začiatočníkov. Usmerňujú poradie preberania strán pri práci s učebnicou, obsahujú podrobný výklad učiva, užitočné rady a tipy, upozornenie na možné problémy, návody na skupinovú prácu a hry či doplnkový materiál, ktoré môže lektor kopírovať na spestrenie hodiny.

Krížom-krážom Metodická príručka Slovenčina A1 - obsah

Lingvodidaktická koncepcia učebníc Krížom-krážom

Jednotlivé učebnice Krížom-krážom sú rozvrhnuté do desiatich lekcií, v ktorých si študenti osvoja potrebnú slovnú zásobu a gramatické zručnosti pre štandardné komunikačné situácie na príslušnej jazykovej úrovni v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Časová dotácia pre jednotlivé stupne je 100 — 150 (úroveň A1, A2) alebo 150 — 300 (úroveň B1, B2) vyučovacích hodín. Súčasťou učebníc je kľúč k cvičeniam, gramatické tabuľky a anglicko-slovenský slovníček. Zvukové nahrávky dialógov a posluchových cvičení z učebníc sú prístupné online na adrese uniba.sk/krizom-krazom alebo na CD nosičoch. Z technického hľadiska sú učebnice spracované tak, že všetky pokyny a informácie sú prehľadne znázornené pomocou ikoniek, ktoré sú v úvode knihy vysvetlené a preložené do angličtiny. Ilustrácie a fotografie sú funkčné a zrozumiteľné, grafika knihy je prehľadná a názorná, čo napomáha rýchlemu a jednoduchému osvojeniu si lexikálnych i gramatických konštrukcií.

Autori o Metodickej príručke a učebniciach Krížom-krážom

Pri spracovaní jazykovej reality bol naším hlavným kritériom komunikatívny prístup, ktorému je podriadená gramatická i lexikálna stránka obsahu. Hlavným cieľom takejto koncepcie je čo najrýchlejšie osvojovanie si základných jazykových zručností prostredníctvom komunikačných modelov a ich uplatnenie v reálnom každodennom sociálnom a komunikačnom kontakte. Z tohto dôvodu má prevahu rozvíjanie rečovej aktivity v situačno-tematickom zameraní jednotlivých lekcií. Na úrovni úplný začiatočník (A1) a začiatočník (A2) výrazne prevládajú krátke rečové komunikáty (5 dialógov na začiatku každej lekcie), ktorých počet sa znižuje na úrovni mierne pokročilý (B1) a stredne pokročilý (B2) v prospech súvislých textov (2 dialógy, 3 texty v každej lekcii). Témy lekcií sú vybrané podľa komunikačnej frekventovanosti a sú aktuálne zasadené do časového a zemepisného priestoru súčasného Slovenska, so špeciálnym zameraním na komunitu mladých ľudí a ich moderný spôsob života.

Séria učebníc Krížom-krážom je monolingválna, bez sprostredkujúceho jazyka a na úrovni A1 aj bez gramatického výkladu, ktorý nahrádzajú grafické znaky, odkazy, ikony či tabuľky. Od úrovne A2 sme začali používať jednoduché vysvetlenia či poučky v slovenčine, ktoré sa stávajú explicitnejšími i detailnejšími priamo úmerne s narastajúcou jazykovou kompetenciou študentov. Z tohto dôvodu je pri prezentácii série Krížom-krážom veľmi dôležité podčiarknuť skutočnosť, že práca s učebnicami si vyžaduje podrobný sprievodný výklad lektora, a teda nie je primárne určená samoukom. Napriek tomu, že v učebniciach sa nepoužíva sprostredkujúci jazyk, neznamená to, že pri výklade učiva (najmä na úrovni začiatočník) musí učiteľ používať výhradne slovenčinu. Úloha učiteľa je v tomto smere nezastupiteľná a kľúčová, dôležitá je jeho odbornosť, invenčnosť a kreatívnosť vo vyučovacom procese, v ktorom je základným oporným didaktickým materiálom učebnica. Od lektora sa očakáva, že bude mať výborne zvládnuté didaktické princípy a metodiku slovenčiny ako cudzieho jazyka a navyše bude schopný porovnať špecifiká cieľového jazyka (slovenčina je flektívny slovanský stredoeurópsky jazyk) s typologickou, genetickou a areálovou klasifikáciou východiskového jazyka študentov či sprostredkujúceho (mediačného) jazyka), ktorý používajú pri vzájomnej komunikácii na hodine. Čím je lektor lepšie teoreticky pripravený, tým účinnejšie môže chyby spôsobené interferenciou predvídať a súčasne hľadať spôsob, ako im predchádzať a zefektívniť výučbu.

Príručku pripravil autorský kolektív: Renáta Kamenárová, Eva Španová, Helena Ľos Ivoríková a Michaela Mošaťová.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom Metodická príručka Slovenčina A1
Cena: 41.90 EUR
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 1.
Rok vydania: 2019
ISBN: 978-80-223-4708-2
Počet strán: 360
Zviazané špirálou
Rozmery: 22.00 x 27.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2020-02-13
Aktualizované: 2020-02-13

Kategórie: