Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Krížom-krážom. Slovenčina A2

Krížom-krážom. Slovenčina A2 a CD - obálka

Nové, druhé vydanie učebnice Krížom-krážom A2 vyšlo v auguste 2012. Slovenčina pre začiatočníkov Krížom-krážom A2 s so zvukovými nahrávkami dostupnými online nadväzuje na učebnicu slovenčiny pre úplných začiatočnikov Krížom-krážom A1.

Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF).

Obsah učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A2

Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobitné zameranie.

Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie, pri ktorých sa nová lexika prezentuje pomocou obrázkov alebo slovného výkladu. Po dialógoch nasleduje súhmné predstavenie lexiky súvisiacej s témou lekcie a cvičenia zamerané na jej osvojenie.

V každej lekcii sa postupne jednoduchým spôsobom predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (pri slovesách ide o ďalšie slovesné triedy v prézente, futúrum, kondicionál, imperatív, aspekt či particípiá a pri deklinačných vzoroch o genitív a datív v singulári aj pluráli) metodicky dopĺňa gramatické minimum pre začiatočníkov. Na konci každej lekcie sú súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikatívne zručnosti so zreteľom na počúvanie a čítanie s porozumením a tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou môžu spestriť aj sprievodné úlohy či doplnkové texty s cvičeniami.

Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií a prehľadné gramatické tabuľky.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí podrobný obsah učebnice.

Učebnicu dopĺňa samostatná cvičebnica.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina A2
Cena: 24.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 2.
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-223-2608
Počet strán: 207
Mäkká väzba
Rozmery: 22.50 x 27.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2012-08-08
Aktualizované: 2012-08-08

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky