Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Krížom-krážom. Slovenčina B1 s CD

Krížom-krážom slovenčina B1

Učebnica Krížom-krážom, slovenčina B1, pokračovanie úspešných učebníc A1 a A2. Pripájame úvod, ktorý je uverejnený v učebnici. Ďalšie informácie o učebnici sú uvedené v rozhovore s PhDr. Janou Pekarovičovou, PhD., vedúcou projektu učebníc slovenčiny pre cudzincov.

Úvod učebnice

Milí priatelia,
vám, ktorí si chcete prehĺbiť základné znalosti slovenského jazyka, ponúkame ďalšiu originálnu učebnicu pre mierne pokročilých Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD, ktorá nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom-krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) platný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne.

Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou jednotnou štruktúrou. Výnimkou je iba desiata lekcia, ktorá je koncipovaná ako turistický sprievodca po Slovensku. Každú lekciu tvoria dva ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej komunikácii. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik jednotlivých zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť záujem o cieľavedomé rozvíjanie vlastnej komunikatívnej kompetencie. Jednotlivé témy sú prezentované konfrontačne, nabádajú k hľadaniu a odkrývaniu súvislostí a pomáhajú učiacim jazykovo primerane vyjadriť vlastný názor. Na rozvinutie diskusie slúžia tematicky zamerané frázy a frazeologické spojenia. Nová lexika sa vysvetľuje najčastejšie pomocou synoným alebo slovného výkladu. V závislosti od danej témy sa využívajú obrázky a schémy, ktoré rozširujú lexikálnu bázu a zároveň prispievajú k jej systemizácii. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Učivo je zamerané na prezentáciu štandardov pre stupeň B1 s dôrazom na osvojovanie plurálových foriem mennej deklinácie v konfrontácii s inými pádovými formami. Pomerne veľa priestoru zaberá sprístupňovanie slovenských prepozícií so zreteľom na ich klasifikáciu a systemizáciu zohľadňujúc pritom sémantické a funkčné hľadisko. Pri slovesách stojí v centre pozornosti aspekt a reflexívne vlastnosti slovies, spracované jednotlivo i súhrnne pri všetkých použitých slovesách. Učivo zahŕňa najfrekventovanejšie konjunkcie a partikuly a výberovo aj niektoré otázky vetnej stavby, najmä slovosledu.

Každá lekcia obsahuje súhrnné cvičenia, v ktorých sa nacvičujú a upevňujú cieľové zručnosti so zameraním na počúvanie, čítanie s porozumením a tvorenie ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou spestrujú sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, frazeologizmy, fotopríbehy či ilustrované komixy. K jednotlivým cvičeniam je vypracovaný kľúč, v ktorom si možno overiť správnosť riešenia. Orientáciu v učebnom materiáli uľahčuje súhrnný abecedný slovensko-anglický slovníček, ako aj prehľadný slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií. Praktickou súčasťou učebnice sú prehľadné gramatické tabuľky a zoznam všetkých použitých slovies v aspektových dvojiciach i zoznam slovies s príslušnou slovesnou väzbou.

Veríme, že Krížom-krážom B1 bude pre mierne pokročilých užitočnou príručkou a dobrým sprievodcom na ceste k slovenčine, že poučí i zabaví a pomôže osvojiť si potrebné komunikačné zručnosti. Všetkým používateľom želáme radosť z učenia a veľa úspechov.

Jana Pekarovičová, odborná garantka projektu a autori

Ďalšie info:

Krížom-krážom B1 je mladá učebnica, dýcha, je hravá (Rozhovor s vedúcou projektu učebníc slovenčiny pre cudzincov, PhDr. Janou Pekarovičovou, PhD.)

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina B1 s CD
Cena: 24.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 1.
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-223-3035-0
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2011-06-29
Aktualizované: 2011-06-29

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky