Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Devínske Karpaty - značené turistické trasy

Rázcestník turistických trás pod Devínskym hradom

Devínske Karpaty - značené trasy so začiatkom pod hradom Devín

Pri vstupe do areálu hradu Devín sa nachádza rázcestník Hrad Devín, parkovisko (143 m), označujúci začiatok hlavných turistických značkovaných trás (TZT) v tejto oblasti smerujúcich do masívu Devínskej Kobyly vrátane európskej diaľkovej turistickej magistrály E85, vedúcej po hrebeňoch Karpatského oblúka až po severnú hranicu Slovenskej republiky pri Duklianskom priesmyku:

Červená značka – TZT 0701a Hrad Devín, parkovisko – Slavín, dĺžka 15.7 km, prevýšenie 625 m.

Táto trasa vedie chodníkom, ktorý za obcou – bratislavskou mestskou časťou – Devín takmer sústavne stúpa po bočnom hrebeni a v strmom závere serpentínami (30/150 m) privádza k rázcestníku Devínska Kobyla (495 m), ktorý sa nachádza približne 200 m od vlastného vrcholu Devínska Kobyla (514 m).

Vrchol je v uzavretom priestore bývalej raketovej základne. Pri vrcholovej kóte sa nachádza asi 5 m nad zemou vyvýšené strážne stanovisko, ktoré umožňuje úplný panoramatický výhľad na celé okolie. Od rázcestníku Devínska Kobyla je možný iba obmedzený výhľad v JV - JZ kvadrante. Od tohto rázcestníku trasa schádza súbežne so zeleno značenou trasou (TZT 5114 – pozri ďalej) pomerne strmým chodníkom (-60/450 m) k rázcestníku Bočná cesta (435 m), odkiaľ tento vrch obchádza traverzom k rázcestníku Dúbravská hlavica (355 m) pri sedle medzi vrchmi Devínska kobyla (415 m), Dúbravská hlavica (357 m) a Švábsky vrch (367 m). Z tejto križovatky lesných ciest a chodníkov červene (TZT 0701a) a žlto (TZT 8104) značenej trasy pokračuje trasa chodníkom po hlavnom hrebeni do ďalšieho sedla a križovatky lesných ciest pri rázcestníku Švábsky vrch (325 m). Ďalej pokračuje okolo chatovej osady v lokalite Biela Studnička lesnou cestou po rázcestie Jezuitské lesy (333 m), na ktorom odbočuje do zostupu smerom na Kútiky a Slávičie údolie. Táto trasa predstavuje súčasne počiatočný úsek európskej turistickej magistrály E85 a frekventovanej trasy diaľkových pochodov.

Žltá značka – TZT 8104 Hrad Devín, parkovisko – Dúbravka, Dom kultúry, dĺžka 6.6 km, prevýšenie 296 m.

Táto trasa umožňuje relatívne nenáročný turistický prechod masívu Devínska Kobyla z Devína do Dúbravky traverzom cez sedlo pri Dúbravskej Hlavici. Trasa sa na konci obce odkláňa súbežne s červenou značkou chodníkom do svahu po bočnom hrebeni k rázcestiu Úzky les, prameň (310 m), za ktorým sa v krátkom ale pomerne strmom výstupe (jediný náročnejší úsek trasy, ktorý možno obísť bočným chodníkom) pripája na zvážnicu – južnú magistrálu - vedúcu po vrstevnici do sedla pri rázcestníku Dúbravská hlavica (355 m), odkiaľ zostupuje do Dúbravky súbežne s trasou dúbravského náučného chodníka vedenou v opačnom smere. Stará vozová cesta z Devína do Dúbravky vedie dolinou na východ od tohto turistického chodníka okolo dolného a horného červeného kríža do sedla pri Dúbravskej Hlavici. Tu sa na križovatke lesných ciest stretáva s turistickým chodníkom, ale opäť sa odkláňa východnejším smerom. Video Dúbravskej televízie.

Modrá značka – TZT 2461 Hrad Devín, parkovisko – Devínska Nová Ves, dĺžka 4.9 km, prevýšenie 244 m.

Táto trasa vedie turistickým chodníkom, ktorý traverzuje Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla po jej spodnej strane. Vedie od rázcestníku Hrad Devín, parkovisko (143 m) okolo devínskeho cintorína do stúpania Haďou ulicou, na konci ktorej pri informačnej tabuli nastupuje do takmer vodorovného traverzu úbočím Devínskej Kobyly s výhľadmi na prírodné scenérie v širokom okolí dunajsko-moravského sútoku k rázcestiu Pod Devínskou Kobylou (250 m) a ďalšej informačnej tabuli. Pri tomto rázcestníku sa začína žltou značkou značený horný traverz Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla (TZT 8159) súbežný s náučným chodníkom. Trasa pokračuje cez Weitov lom (200 m) k bývalému pieskovisku a svetoznámej paleontologickej lokalite Sandberg (195 m), odkiaľ schádza ulicou Slovinec na Námestie 6. apríla, kde pri rázcestníku Devínska Nová Ves (148 m) neďaleko morového stĺpa končí.

Ostatné značené trasy, ktoré nezačínajú pod Devínskym hradom

Okrem uvedených turistických značkovaných trás (TZT), ktoré sa začínajú pod hradom Devín, sú v danej oblasti ďalšie turistické trasy, ktoré na tieto južné trasy bezprostredne nadväzujú (TZT 8159, TZT 5114 a TZT 2436) alebo sú na krátkom úseku s nimi súbežné (TZT 2436, TZT 5114) ako aj jedna celkom samostatná trasa (TZT 5136) vedená po severnom okraji tejto oblasti:

Žltá značka – TZT 8159 Pod Devínskou Kobylou – Sandberg, dĺžka 2.7 km, prevýšenie 192 m.

Táto trasa, ktorá začína pri rázcestníku Pod Devínskou Kobylou (250 m), kde nadväzuje na modrú značku (TZT 2461), traverzuje Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla v jej hornej časti lesostepnou oblasťou nad Weitovým lomom. Na mnohých miestach poskytuje výhľady na obec a hrad Devín, sútok Moravy a Dunaja, moravské pole a rakúske obce Hainburg, Markthof a Schoss Hof. Pri dobrej viditeľnosti je možné na obzore vidieť aj severné výbežky Álp. V závere vedie chodník ponad pieskovisko Sandberg a ďalej krátkym ale strmým zostupom k rázcestníku Lipové (235 m), odkiaľ schádza k rázcestníku Sandberg (196 m). Pripojením sa k modrej značke (TZT 2461) trasa na tomto mieste končí. Súbežne s touto trasou vedie aj náučný chodník Devínska Kobyla.

Zelená značka – TZT 5114 Devínska Nová Ves – Devínska Kobyla, dĺžka 3.0 km, prevýšenie 315 m.

Táto trasa je prístupovou cestou na Devínsku Kobylu z Devínskej Novej Vsi (148 m). Po vstupe do lesa chodník prudko stúpa strmým brehom k rázcestníku Lipové (235 m) a následne súbežne so žltou značkou k rázcestníku Rovnica (285 m) (v súčasnosti – december 2010 – sa tento rázcestník z roku 1991 na rázcestí žltej a zelenej značky nenachádza). Miernejším stúpaním chodník vyústi na zvážnicu - severnú magistrálu – od ktorej sa vzápätí odrazí kolmo do priameho stúpania strmým brehom až k rázcestníku Devínska Kobyla (495 m), míňajúc takmer nebadane odbočku červenej značky do traverzu pri rázcestníku Bočná cesta (435 m). Náročnosť tejto trasy je porovnateľná s náročnosťou výstupu na Devínsku Kobylu po trase červenej značky (TZT 0701a) na úseku od rázcestníku Devín (156 m) po rázcestník Devínska Kobyla (prevýšenie 338 m na 2.9 km).

Modrá značka – TZT 2436 Karlova Ves, OD Centrum – Dúbravka, Dom kultúry, dĺžka 5.7 km, prevýšenie 138 m.

Táto trasa je obojstranne pomerne dlhou prístupovou cestou do Devínskych Karpát – iba polovica jej dĺžky vedie z časti lesnými cestami a z časti chodníkom po hrebeni Bratislavského predhoria (Kráľova hora, Jezuitské lesy). Na rozhraní s masívom Devínska Kobyla v sedle pred Švábskym vrchom (367 m) pri rázcestníku Švábsky vrch (325 m) schádza po jeho svahu lesnou cestou do dlhých ulíc starej a novej Dúbravky. Na druhej strane táto trasa poskytuje pomerne nenáročnú dvojhodinovú vychádzku prechádzkovým tempom.

Zelená značka – TZT 5136 Dúbravka, Dom kultúry – Technické sklo, dĺžka 2.9 km, prevýšenie 56 m.

Na tejto krátkej, nenáročnej a z dvoch tretín nástupovej cesty do severovýchodného výbežku masívu Devínska Kobyla sa v starej Dúbravke nachádza bohato zdobená Kaplnka Panny Márie Ružencovej, pri ktorej je známe dúbravské pútnické miesto – jaskynka s výjavom zjavenia Panny Márie Lurdskej a s ďakovnými tabuľami. Z celej trasy len asi pol kilometrový úsek prechádzajúci cez sedlo medzi vrchmi Dúbravskej hlavice (357 m) a Brižite (257 m) vedie lesným porastom. Je prístupovou cestou z Dúbravky na Veľkú lúku k chatovej osade a národnej kultúrnej pamiatke Villa Rustica (210 m). Na Veľkej lúke sa začína nástup na zvážnicu - severnú magistrálu – traverzujúcu okolo masívu Devínska Kobyla ako aj nástup na chodník, ktorým sa možno z tejto strany dostať k prírodnej rezervácii Štokeravská vápenka.

Smerovanie niektorých značených trás bolo v čase ich vytvorenia ovplyvnené istými obmedzeniami, ktoré medzičasom stratili svoj význam. Tak napr. trasa červenej značky (TZT 0701a) v okolí Devínskej Kobyly je ovplyvnená dlhodobou uzáverou lokality využívanej ako raketová základňa. Podobne trasa zelenej značky (TZT 5136) vedie po chodníku a lesnej ceste, po ktorých Dúbravčania chodili do závodu Technické sklo a na svoje záhradky pri Veľkej lúke. V súčasnosti je táto lokalita dostupná prostredníctvom MHD.

Značené trasy je možné účelne kombinovať. Tak napr. Malokarpatský diaľkoplaz z februára 2004 uvádza opis trasy prímestského okruhu v dĺžke 12 km, východiskom a cieľom ktorého je Devínska Nová Ves vrátane charakteristiky turisticky zaujímavých miest na tejto trase alebo v jej blízkosti.

Vydané: 2011-02-13
Aktualizované: 2011-02-13

Kategórie: Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie - Výlety, prechádzky