Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Krížom-krážom cvičebnica (Rozhovor s kolektívom tvorcov novej cvičebnice slovenčiny pre cudzincov)

Krížom-krážom - cvičebnica A1 + A2 - obálka

V polovici mája 2010 sa na našom knižnom trhu objavila nová cvičebnica Křížom-krážom, ktorá dopĺňa rovnomenné učebnice slovenského jazyka pre cudzincov. Redakcia Panorámy pripravila rozhovor s tvorcami cvičebnice o obsahu publikácie, tendenciách výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka, a tiež o náraste záujmu o náš jazyk vo svete.

Autormi cvičebnice sú Mgr. Helena Ivoríková, Mgr. Eva Španová, Mgr. Renáta Kamenárová, PhD., Mgr. Michaela Mošaťová, Mgr. Zuzana Kleschtová a Mgr. Hana Tichá. Vedúcim projektu je doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Po úspešných učebniciach Krížom-krážom A1 a A2 prichádza aj vydanie sprievodnej cvičebnice. Už v samotných učebniciach používateľ nájde pri jednotlivých lekciách cvičenia. Čo navyše poskytne cvičebnica?

Cvičenia a úlohy v cvičebnici sú určené na nácvik a fixovanie učiva prezentovaného v učebniciach so zreteľom na upevňovanie a rozširovanie lexikálnej zásoby a jej používanie v bežných komunikačných situáciách. Cvičenia a dialógy sú spracované modelovo a zároveň veľmi kreatívne s využitím ilustrácií a obrázkov, ktoré podporujú receptívne aj produktívne osvojovanie jazyka.

K učebniciam patria aj CD. Bude to tak aj v prípade cvičebnice?

Nie, pretože cvičebnica pracuje len s lexikou a gramatikou obsiahnutou v učebniciach a vychádza z nich.

Aká rozsiahla bude cvičebnica, koľko cvičení v nej bude obsiahnutých?

Cvičebnica obsahuje viac ako 450 cvičení na 220 stranách. Počet cvičení v jednotlivých lekciách závisí od typu a náročnosti preberaného učiva, ako aj od lexikálneho potenciálu témy.

Hovorí sa, a asi málokto o tom pochybuje, že jazyk sa vyvíja. Vyvíja sa aj spôsob, akým vyučujete cudzincov slovenčinu? Aké sú odozvy používateľov učebníc, študentov a učiteľov na učebnice Krížom-krážom? Stretli ste sa aj s nejakými návrhmi na doplnenie učebnej látky, prípadne spôsobov jej spracovania?

Každá skupina študentov i každý študent osobitne je iný a neexistuje učebnica, s ktorou by učiteľ stopercentne vystačil a nepotreboval by k nej aj vlastné cvičenia. Cvičebnica A1 + A2 vznikla práve ako reakcia na nedostatok rôznych typov cvičení v učebniciach Krížom-krážom a keďže autorský tím je pomerne veľký, je v nej zapracovaných množstvo postrehov z pedagogickej praxe i z práce so samotnými učebnicami.

Dosiaľ ste vydali učebnice pre úroveň A1 a A2, ktoré sú podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) určené pre začiatočníkov. Len čiastočne používajú sprostredkujúci jazyk - angličtinu - prekladom obsahu, pokynov k cvičeniam, symbolov a slovníkom použitej slovnej zásoby. Z toho možno usudzovať, že sú určené najmä pre študentov kurzov. Nakoľko sú vhodné aj pre samoukov?

Učebnice a cvičebnica sú svojou štruktúrou vhodné na prácu v skupine s učiteľom a zároveň poskytujú mnoho modelových cvičení a špeciálnych úloh na samostatnú prácu, na individuálne precvičovanie a automatizáciu osvojovaných javov. Pre úplného začiatočníka by bolo vhodné spolupracovať s lektorom, neskôr môžu učebnicu používať aj samoukovia, keďže celý komplet (učebnice aj cvičebnica) obsahuje aj kľúč k cvičeniam.

Jednotlivé kapitoly v učebniciach sú rozdelené na gramatickú a konverzačnú časť. Ktoré lekcie z gramatiky považujete pre cudzincov za najkomplikovanejšie, ktorým teda venujete najviac pozornosti a miesta pri výučbe slovenčiny?

Každý študent reaguje inak – pre niekoho je najdôležitejšie zvládnutie lexiky a chce komunikovať, niekto si dáva pozor aj na gramatiku, pretože chce hovoriť správne, v učebniciach Krížom-krážom sme sa snažili o vyvážené spracovanie všetkých stránok jazyka.

Plánujete vydávať aj učebnice pre ďalšie úrovne, B a C?

Áno, momentálne autorský tím pracuje na učebnici Krížom-krážom B1.

Čo si myslíte, ako sa vyvíja záujem o slovenčinu v zahraničí - zväčšuje sa, alebo sa zmenšuje počet tých, ktorí sa chcú naučiť po slovensky? Niekedy sa zdá, že so vstupom do EÚ a následne aj do eurozóny počet záujemcov o slovenčinu narastá.

Keďže narastá počet cudzincov, ktorí u nás študujú alebo pracujú, narastá aj počet tých, ktorí sa chcú učiť slovenčinu, lebo aj keď v práci či v škole je pre nich postačujúca napr. angličtina, v bežnom živote nie je príjemné ničomu naokolo nerozumieť.

Koľko študentov slovenčiny približne prichádza na vzdelávacie aktivity SAS - počnúc Letnou školou SAS a končiac internetovými dištančnými kurzami?

Napríklad v roku 2009 sme mali viac ako 350 študentov na všetkých typoch kontaktných kurzov (z toho letnú školu absolvovalo 162 účastníkov z 30 krajín) a okolo 250 novoregistrovaných študentov e-learningu.

Kto sa zaujíma o štúdium slovenčiny? Prirodzenými a samozrejmými účastníkmi kurzov slovenčiny sú krajania a slovakisti, ale nájdu sa určite aj jednotlivci, ktorých nemožno takto jednoznačne "zaškatuľkovať". Aký je trend v skladbe záujemcov o slovenčinu v posledných rokoch?

Z tých spomínaných 350 študentov bolo 120 štipendistov zo slovakistických pracovísk po celom svete, približne 100 výmenných študentov z prevažne európskych krajín, ale máme aj frekventantov z exotických krajín – Japonsko, Čína, Tchajwan, a zvyšok tvoria samoplatcovia, ktorí z rozličných dôvodov potrebujú komunikovať v slovenčine.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina A1+A2 (Cvičebnica)
Cena: 14.95 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 1.
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-223-2809-8
Počet strán: 231
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2010-05-04
Aktualizované: 2010-05-04

Kategórie: - Knihy, literatúra