Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Krížom-krážom. Slovenčina A1

Krížom-krážom. Slovenčina A1 - obálka

V roku 2018 vyšlo 2. doplnené a prepracované vydanie. Zvukové nahrávky sú k dispozícii online, a nie na CD.

Krížom-krážom A1 obsahuje 10 lekcií s pevnou štruktúrou okrem prvej a desiatej lekcie, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí päť ozvučených dialógov a päť krátkych monologických textov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Základnú lexiku súvisiacu s témou lekcie dopĺňajú cvičenia zamerané na jej nácvik a upevnenie.

Okrem štandardnej lexiky určenej pre úroveň A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií a slúži na rozvoj motivácie a kreatívnych zručností učiacich sa. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré tvorivo rozširujú rozsah lexikálnej bázy študujúcich, ale nie sú zaradené do slovníčka, pretože netvoria základné lexikálne kompendium.

V každej lekcii sa postupne predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (deklinačné a konjugačné vzory, prezentované pády nominatív, akuzatív, inštrumentál, lokál v singulári aj v pluráli, modálne verbá) bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií.

Dôležitú didaktickú funkciu plní vizualizácia prezentovaných javov. Pomocou ilustrácií, tabuliek a fotografií sa sprístupňujú lexikálne jednotky a gramatické javy. Autorky pristúpili k aktualizácii zvukových nahrávok, ktoré sú k dispozícii iba online na stránke uniba.sk/krizom-krazom.

Nové upravené a rozšírene vydanie z roku 2018

Cudzinci, ktorí sa začínajú učiť po slovensky, majú od leta tohto roku k dispozícii vynovenú učebnicu Krížom-krážom A1. 10 jednotlivých lekcií v učebnici ostalo, ale ich obsah autori upravili. Napr. pre študentov, neslovanov, sa zjednodušil a zároveň rozčlenil výklad rodu - povedala mi jedna zo spoluautoriek učebnice Mgr. Michaela Mošaťová, PhD. Vďaka tomu je pre nich menej zložité pochopiť odlišnosti rodov a zvláštnosti rodových koncoviek v slovenčine. Na konci jednotlivých lekcií pribudli súvislé texty, ktoré sú užitočnou predlohou pre študentov.

Autori tiež vyslyšali hlas študentov, ktorí už dnes nemajú CD prehrávače. A tak sú už zvukové nahrávky, ktoré sú súčasťou učebnice, dostupné len online. Od prvého vydania učebnice uplynulo 11 rokov, a tak pochopiteľne napr. do deviatej lekcie pribudli nové slová z oblastí internetu a sociálnych sietí. Autori sa nevyhýbajú ani používaniu slangizmov, aby pomohli študentom lepšie sa zorientovať v bežnom slovenskom jazykovom prostredí. Učebnicu uzaviera slovensko-anglický slovník podľa lekcií a takisto aj v abecednom poradí.

Komplexne o úpravách nového vydania informuje predslov k učebnici od odbornej garantky projektu Doc. PHDr. Jany Pekarovičovej, PhD.

Predslov

Milí priatelia, vám, ktorí si chcete osvojiť základy slovenčiny, ponúkame atraktívnu originálnu učebnicu "Krížom-krážom. Slovenčina A1" v novom modifikovanom vydaní. Je prvým dielom série učebných materiálov zostavených pre všetky jazykové úrovne rešpektujúc súbor príslušných štandardov. Učebnica je koncipovaná komunikatívne, je zameraná na rozvíjanie jednotlivých rečových zručností — počúvanie a čítanie s porozumením, hovorenie a písanie — v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) určeného pre úroveň A1, úplných začiatočníkov.

Učebnica je výstupom projektu Studia Academica Slovaca — centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ktoré je výskumno-vzdelávacím pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Na základe niekoľkoročných skúseností s používaním učebnice i spätnej väzby od študentov autorky pristúpili k reedícii učebnice, kde zohľadnili potreby cudzinca v rozličných komunikačných situáciách. V porovnaní s pôvodnou verziou metodicky upravili obsah lekcie, aktualizovali viaceré dialógy, zaradili nové texty a doplnili lexiku z oblasti IT. Predovšetkým však precizovali výklad gramatiky s dôrazom na metodickú postupnosť krokov, zjednodušili prezentáciu vybraných gramatických javov, ktoré zodpovedajú danej jazykovej úrovni a vyplývajú z kontextu.

Krížom-krážom A1 obsahuje 10 lekcií s pevnou štruktúrou okrem prvej a desiatej lekcie, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí päť ozvučených dialógov a päť krátkych monologických textov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Základnú lexiku súvisiacu s témou lekcie dopíňajú cvičenia zamerané na jej nácvik a upevnenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre úroveň A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií a slúži na rozvoj motivácie a kreatívnych zručností učiacich sa. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré tvorivo rozširujú rozsah lexikálnej bázy študujúcich, ale nie sú zaradené do slovníčka, pretože netvoria základné lexikálne kompendium.

V každej lekcii sa postupne predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (deklinačné a konjugačné vzory, prezentované pády nominatív, akuzatív, inštrumentál, lokál v singulári aj v pluráli, modálne verbá) bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií.

Dôležitú didaktickú funkciu plní vizualizácia prezentovaných javov. Pomocou ilustrácií, tabuliek a fotografií sa sprístupňujú lexikálne jednotky a gramatické javy.

Autorky pristúpili k aktualizácii zvukových nahrávok, ktoré sú k dispozícii iba online na stránke uniba.sk/krizom-krazom. Na konci každej lekcie sú zaradené súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikačné zručnosti s dôrazom na počúvanie a čítanie s porozumením, ako aj na tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov.

Prácu s učebnicou môžu spestriť sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, hlavolamy či iné didaktické hry, ktorými autorky chceli zatraktívniť výučbu aj samotné učenie sa slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií aj abecedne a prehľadné gramatické tabuľky. Veríme, že Krížom-krážom bude dobrým sprievodcom na vašej ceste k slovenčine, že vás poučí i zabaví a pomôže osvojiť si potrebné komunikačné zručnosti. Všetkým používateľom knižky želáme radosť z učenia a veľa úspechov.

Jana Pekarovičová, odborná garantka projektu

Obsah upravenej učebnice vydanej v roku 2018. Kliknite na zväčšenie obrázku:

Obsah učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1

Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a dopĺňajú ju cvičenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí podrobný obsah učebnice.

Učebnicu dopĺňa samostatná cvičebnica.

Ďalšie info:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina A1
Cena: 24.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 2.
Rok vydania: 2018
ISBN: 978-80-223-4552-1
Počet strán: 204
Mäkká väzba
Rozmery: 22.30 x 27.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2008-11-10
Aktualizované: 2022-09-27

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky